Ogólne Warunki Serwisu


Ogólne warunki serwisu Rekuperatorów i Skrzynek filtracyjnych iZZiFAST


I. PRZEZNACZENIE I ZAKRES ZASTOSOWANIA

 1. Warunki serwisu (WS) tworzą nierozłączną cześć umowy o serwisowanie oferowanych przez reQnet sp. z o.o. produktów oraz związanych z tymi produktami umów łączących Spółkę, a Klienta. WS określają regulamin wykonywania serwisu w ramach umowy gwarancyjnej dla danego przedmiotu zakupu. 
 2. Wyjaśnienie określeń użytych w WS:
  • Klient – osoba zawierająca ze spółką umowę kupna-sprzedaży produktów lub usług oferowanych przez reQnet sp. z o.o. WS stosuje się do Przedsiębiorców jak również Konsumentów, o ile WS nie wyłączają danego zapisu dla Konsumenta.
  • Konsument – osoba fizyczna zawierająca z firmą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową
  • WS – Warunki serwisowe wraz ze zmianami
  • Adres email – rekuperatory@izzifast.pl
  • Adres email Klienta – według zgłoszenia serwisowego podany podczas wypełniania wniosku
  • Produkty – towary oraz usługi sprzedawane przez reQnet sp. z o.o. będące przedmiotem usług serwisowych
  • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową
  • Firma transportowa – przewoźnik, kurier, spedycja
  • Serwis – usługa świadczona przez spółkę w ramach gwarancji lub odpłatnie polegająca na rozpoznaniu problemu oraz jego niezwłocznym usunięciu w celu uruchomienia produktu.
  • Serwis Gwarancyjny – serwis przysługujący Klientowi w ramach uprawniania z tytułu gwarancji
  • Serwis Odpłatny – serwis wykonywany przez Spółkę za opłatą na podstawie umowy między stronami 
  • Strony – Klient (Konsument) i Spółka
  • Spółka - REQNET SP Z O O (KRS: 0000715979, NIP: 6832098917, REGON: 369361930) z siedzibą 32-420 Gdów 685 Organ rejestrowy / ewidencyjny: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
  • Zgłoszenie serwisowe – wniosek rozpoczynający wykonanie serwisu
 3. Spółka może zlecić wykonywanie usług serwisowych podwykonawcą odpowiednio przeszkolonych przez spółkę.
 4. Usługi serwisowe realizowane są w ramach umowy gwarancyjnej oraz umowy o świadczenie usług serwisowych.
 5. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane są w formie pisemnej lub wiadomości tekstowej (email). Zawierana umowa może być nieważna, gdy strony nie mogą podjąć wspólnego dialogu. 

II. WYKONANIE SERWISU 

 1. Zgłoszenia serwisowe rozpatrywane są indywidualnie. Informację zwrotną dotyczącą miejsca, czasu oraz sposobu realizacji Spółka zobowiązuje się przekazać w przeciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia.
 2. Wszelkie naprawy wcześniej zgłoszonych i dostarczonych pod wskazany przez spółkę adres będą wykonywane do 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do siedziby spółki po wcześniejszym zgłoszeniu serwisowym.
 3. Zgłoszenia serwisowe wykonywane poza siedzibą spółki:
  a) spółka zobowiązuje się na umówienie wizyty serwisowej z autoryzowanym podwykonawcą w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia, chyba że strony ustalą inaczej.
  b)wizyta serwisowa pozwala ustalić przyczynę awarii i kroki jakie należy podjąć, wszelkie decyzje podjęte zostaną do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy świadczenia serwisu pomiędzy Stronami, chyba że Strony ustalą inaczej.
 4. Zastrzega się możliwość wydłużenia czasu serwisu w przypadku, gdy naprawa wymaga wyprodukowania lub/i ściągnięcia podzespołów wymaganych do naprawy urządzenia, nie dłużej niż 90 dni roboczych.
 5. Serwis wykonywany i usuwany jest w miejscu wskazanym przez Spółkę po otrzymaniu zgłoszenia serwisowego. 
 6. Produkty serwisowane odpłatnie Klient zobowiązany jest dostarczyć do wskazanego miejsca przez spółkę na własny koszt i odpowiedzialność o ile zgłoszenie serwisowe wymaga naprawy w innym miejscu niż nastąpił montaż/dostawa.  Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego dostarczenia produktu serwisowanego.
 7. Spółka na życzenie Klienta może zaproponować odbiór produktu serwisowanego współpracującą firmą transportową z miejsca wskazanego przez Klienta.
 8. Po wykonaniu serwisu odpłatnego Klient jest informowany w formie pisemnej lub wiadomości (email) o tym zdarzeniu oraz w momencie dostarczenia informacji zostaje zobowiązany do odbioru osobistego tego produktu z miejsca wykonania serwisu  lub zlecenie odbioru produktu z miejsca serwisowego przez firmę transportową nieprzekraczalnie do 60 dni roboczych, spółka po uzgodnieniu z Klientem może zapewnić odpłatny transport do miejsca wskazanego przez Klienta. 
 9. Po upływie terminu 60 dni roboczych i nie odebraniu produktu serwisowanego, produkt ten zostanie zutylizowany, jeżeli produkt jednak był serwisowany w ramach umowy gwarancyjnej, spółka produkt odeśle na własny koszt firmą spedycyjną w miejsce wskazane przez Konsumenta. 
 10. Spółka po rozpatrzeniu zgłoszenia serwisowego może zobowiązać Klienta do odpowiedniego przygotowania miejsca, w którym gdzie będzie odbywał się serwis - w przypadku, gdy to miejsce będzie inne niż miejsce wyznaczone przez spółkę.
 11. Serwis w miejscu montażu urządzenia odbywać się będzie tylko i wyłącznie w obecności Klienta lub osoby przez niego uprawnionej. Konsument zobowiązany jest uczestniczyć w pracach serwisowych przez cały okres lub w momencie zakończenia serwisu w celu dokonania oględzin i sprawdzenia miejsca oraz urządzenia po wykonaniu usługi. Spółka nie odpowiada za mienie pozostawione bez nadzoru oraz za szkody wyrządzone podczas wizyt osób trzecich nie będących częścią spółki.  
 12. Niedostosowanie się do powyższych punktów może skutkować odmową wykonania usługi serwisowej i obciążyć Klienta wszelkimi kosztami związanymi z przyjazdem i wykonaniem usługi na nie przygotowanym stanowisku. 
 13. Wszelkie odstępstwa od powyższego będą ustalane indywidualnie przed wykonaniem serwisu. 

III. PRODUKT ZASTĘPCZY

 1. Spółka może udostępnić Klientowi produkt zastępczy na konieczny czas wykonywania usługi serwisowej w zależności od stanu magazynowego oraz innych zmiennych. Klient nie ma prawa roszczenia produktu zastępczego.
 2. Udostępnienie produktu zastępczego dokonywane jest na podstawie faktury sprzedażowej z uwzględnionym terminem płatności. Klient może nabyć produkt zastępczy w cenie katalogowej w momencie, gdy w ramach serwisu odpłatnego Spółka stwierdzi, że naprawa produktu przewyższa koszt nowego produktu lub naprawa jest niemożliwa do wykonania w ramach serwisu gwarancyjnego, czy też stwierdzono, że w danym przypadku Klientowi nie przysługuje uprawnienie z tytułu gwarancji i Klient oświadczy najpóźniej w momencie podpisania protokołu serwisowego, że chce nabyć produkt zastępczy.
 3. Produkt zastępczy przekazywany jest bezpłatnie Klientowi, gdy podczas oględzin serwisowych Spółka uzna, że w danym przypadku Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji, wówczas korygowana jest faktura sprzedaży wystawiona zgodnie z punktem III. 2.
 4. Po naprawie produktu serwisowanego, na wyraźne żądanie Klienta Spółka może zwrócić oryginalny produkt i skorygować fakturę zakupu urządzenia wg punktu III.2. wyłącznie w przypadku zwrotu produktu zastępczego w stanie nienaruszonym, możliwym do dalszego funkcjonowania.
 5. Produkt zastępczy podlega zwrotowi jeżeli po wykonaniu serwisu wydano Klientowi naprawiony produkt lub po wykonaniu oględzin serwisowych w ramach gwarancji Spółka stwierdziła, że produkt zastępczy nie należy się z tytułu gwarancji i Klient nie oświadczy chęci nabycia produktu zastępczego w momencie podpisania protokołu serwisowego.
 6. Zwrot produktu zastępczego następuje w formie wskazanej przez Spółkę.
 7. Produkt zastępczy jest objęty gwarancją zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji i liczony jest od dnia udostępnienia produktu na rzecz Klienta, w przypadku powstania wad nie objętych gwarancją podczas użytkowania produktu zastępczego, klient ponosi koszty naprawy. 
 8. Spółka zastrzega sobie prawo do oceny zwracanego produktu zastępczego i w przypadku stwierdzenia zużycia lub uszkodzenia wynikającego z nieprawidłowego użytkowania przedmiotu, do zaniechania całościowej lub częściowej korekty faktury określonej w punkcie III.2. 

IV. ODBIÓR PRAC 

 1. Po wykonaniu serwisu strony dokonują odbioru prac podpisując sporządzony uprzednio przez spółkę Protokół serwisowy.
 2. Sytuacja braku obecności przedstawiciela Klienta przy pracach serwisowych w momencie ich zakończenia lub odmowy podpisania protokołu serwisowego uprawnia spółkę do jednostronnego odbioru prac. W tym  przypadku protokół jest podpisywany tylko przez przedstawiciela lub podwykonawcę Spółki oraz doręczany w formie pisemnej lub w formie wiadomości (e-mail) do Klienta.
 3. Klient w ciągu 3 dni od otrzymania protokołu może zgłosić w formie pisemnej lub wiadomości (email) swoje uwagi dotyczące treści tego protokołu.
 4. Spółka może uwzględnić uwagi do treści Protokołu serwisowego i podjąć kolejne czynności serwisowe. W przypadku nieuzasadnionych uwag Spółka informuje o tym zdarzeniu Klienta w ciągu 7 dni od otrzymania ich od Klienta. 
 5. W przypadku braku podpisu i zgłoszonych uwag pod protokołem serwisowym, Spółka uznaje że Klient akceptuje jego treść.

Ogólne warunki serwisu Szaf hydraulicznych iZZiFAST


...